Zarządzanie małym przedsiębiorstwem.

0
2272

Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
Ze względu na specyfikę i różnorodność trudno jednoznacznie zdefiniować pojęcie zarządzania małym przedsiębiorstwem. Dlatego też istnieje dużo definicji zarządzania.
Zarządzanie to proces polegający na planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontrolowaniu pracy poszczególnych organów i jej uczestników.

Każdym przedsiębiorstwem powinien zarządzać kierownik, który ma władzę, czyli prawo do wydawania poleceń. Władzę tę wykonuje w stosunku do ludzi, kapitału, rzeczy. Zarządzając nimi powinien dążyć do osiągnięcia założonych celów. Cele te mogą być różne. Podlegają one hierarchizacji poprzez podzielenie celu na części, które przydzielane są poszczególnym kierownikom do zrealizowania. Na tym polega wyodrębnienie określonych obszarów funkcjonowania oraz zarządzania.
W zarządzaniu można wyróżnić następujące funkcje przedsiębiorstwa, czyli tzw. grupy czynności: techniczna ( produkcja), handlowa ( kupno, sprzedaż), finansowa ( obroty, poszukiwanie kapitału), ubezpieczeniowa (ochrona majątku i osób), rachunkowa ( ceny, statystyki), administracyjna ( zarządzanie), ewolucyjne (strategia, badania i rozwój oraz kształcenie kadr). Poza tym funkcje administracyjne możemy podzielić na planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie oraz rozwijanie.

W małym przedsiębiorstwie funkcje te mogą być wykonywane przez jedną osobę, w większej firmie rozdzielane są pomiędzy kilku/ kilkunastu pracowników w zależności od wielkości firmy.
Podstawowym elementem zarządzania jest decydowanie, które jest istotną powinnością każdego kierownika. Decyzje przez niego podejmowane powinny być operatywne i perspektywiczne. Związane są ściśle z uprawnieniami i odpowiedzialnością. Od kierowników oczekuje się bardzo wiele. Ponoszą oni odpowiedzialność za przedsiębiorstwo (w pewnym stopniu), za zapewnienie miejsc pracy, rzetelnego rozliczenia się ze zobowiązań finansowych, aż po ochronę środowiska. Podejmowane przez kierownika decyzje oraz ryzyko ma kluczowe wpływ na szybkość rozwoju firmy.

Planowanie to tworzenie celów, które będą realizowane w bliższej lub dalszej przyszłości, polegające na określeniu opcji i sposobów działania. Planowanie jest niezbędnym warunkiem działania zarówno dużych korporacji jak małych przedsiębiorstw. W trakcie planowania należy się zastanowić co należy robić, kiedy, gdzie, kto ma to wykonywać, czym, jak, ile to będzie kosztowało.

Warto zapisać plan działania w postaci punktów lub tabeli. Dzięki temu możemy skontrolować jego wykonanie, koordynację, optymalizację działań, a także na porównanie jak jest, a jak byś powinno.
Ważną rolę spełnia koordynacyjna podfunkcja planowania. Polega ona na systematycznym działaniu tak, aby kontrolować następujące po sobie zdarzenia i przewidzieć przyszłość. Takie działania mają na celu dopasowanie firmy do nurtów występujących w gospodarce, eliminacji słabych i wykorzystania mocnych stron firmy lub też poszczególnych jednostek organizacyjnych firmy.

Do opracowania celów przedsiębiorstwa warto zaangażować pracowników, gdyż sprzyja to zwiększeniu motywacji jej członków i przyczynia się do wzrostu efektywności funkcjonowania firmy.
W procesie planowania ważny jest przedmiot planowania. Ma on wymiar: personalny, rzeczowy i przestrzenny. Klasyfikacja planów najczęściej dotyczy funkcji i horyzontu planowania. Plan funkcyjny to plan zaopatrzenia produkcji, zbytu, personelu, finansowy, sprzedaży, itd. Plany wg horyzontu czasowego to: plan strategiczny nawet na 15lat, plan taktyczny to ok. 4-6lat, plan operacyjny sięgający do roku.
Funkcją zarządzania jest organizowanie w wyniku czego powstaje struktura organizacyjna. Zazwyczaj małe firmy korzystają z istniejących już wzorców organizacyjnych, należy jednak pamiętać, aby aktualizować je i usprawniać na bieżąco. Polega to na analizie i diagnozie obecnego stanu organizacji, jak i określeniu jej perspektyw na przyszłość.

Kolejna funkcja to motywacja, czyli gotowość człowieka do podjęcia określonych działań. Najistotniejszym czynnikiem motywującym do działania pracowników są potrzeby ludzkie, czyli potrzeba zarobienia na życie oraz w mniejszym stopniu psychologiczno-społeczną potrzebę zadowolenia z pracy, godność zawodową, bezpieczeństwo pracy. Ważną rolę odgrywają psychologiczne aspekty motywacji, nie są one jednak doceniane przez właścicieli firm oraz informacja i komunikowanie się z pracownikami.
Informacja jest podstawowym elementem w rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu decyzji, wykorzystywana jest w planowaniu, organizowaniu, motywowaniu, do kontroli.

Komunikacja ma trzy główna role:
– umożliwia kierownikowi kontakty z personelem, z przełożonymi, z klientami itd.
– umożliwia wydawanie poleceń podwładnym i jednocześnie pozyskuje od nich informacje,
– rola decyzyjna, czyli przekazywanie wiadomości o podjętych decyzjach, jak również służy zbieraniu, segregowaniu i przetwarzaniu informacji dla celów decyzyjnych.

Kontrolowanie polega na porównaniu normy z rzeczywistością, stwierdzeniu czy zaszło odchylenie i podjęcie działań korekcyjnych. W małych przedsiębiorstwach kontrola może być sprawowana na bieżąco przez kierownika. Do istotnych obszarów kontrolnych należy kontrola nad finansami firmy. Brak jej lub niewłaściwie prowadzona jest przyczyną bankructwa przedsiębiorstwa.
Wpływ na rozwój firmy ma styl kierowania. Wyróżniamy cztery style kierowania: demokratyczny, konsultatywny, opresyjno-autokratyczny i autokratyczno-życzliwy.

Styl demokratyczny charakteryzuje się pełnym udziałem pracowników w podejmowaniu decyzji oraz aktywizacją całego personelu do działania w małych grupach zawodowych.
Styl konsultatywny polega na aktywizacji pracowników, jednak ostateczne decyzje podejmuje kierownik. Ważna jest atmosfera współpracy i zaufania.
Styl opresyjno-autokratyczny polega na wykorzystywaniu przymusu odgórnego i koncentracji władzy. Kierownictwo podejmuje decyzje, kontakt z personelem jest ściśle służbowy i sprawowana jest ścisła kontrola.
Styl autokratyczno-życzliwy charakteryzuje się podejmowaniem decyzji przez kierownika, z uwzględnieniem propozycji pracowników. Pracownik ma przyznaną samodzielność aczkolwiek ograniczoną i ściśle kontrolowaną.
Wszystko zależy od tego czy szefowi chodzi o osiągniecie celów i zysku czy o współpracę z ludźmi. Zarządzanie to przede wszystkim osiągniecie celów przez ludzi i to powinno być motywem w funkcjonowaniu zarówno tego małego przedsiębiorstwa jak i dużej korporacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here