Znaczenie handlu zagranicznego

0
3161

 

Handel zagraniczny definiowany jest jako odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami ze stałą siedzibą poza granicą celną państwa. Obejmuje on swym zakresem eksport, czyli sprzedaż dóbr i usług za granicę oraz import, czyli zakup towarów i usług z zagranicy. Różnica pomiędzy wartością eksportu i importu stanowi saldo handlu zagranicznego. Natomiast zestawienie wartości towarów wywiezionych za granicę i wartości towarów przywiezionych z zagranicy to bilans handlowy. Wyrazem znaczenia danego kraju na międzynarodowym rynku handlowym jest jego udział w światowym eksporcie i imporcie. Kolejnym miernikiem określającym znaczenie wymiany towarowej z zagranicą dla gospodarki jest udział importu i eksportu w wartości PKB, czyli tzw. stopa importu i eksportu.
W ciągu ostatnich lat nastąpiły ogromne przemiany w przemyśle światowym. Zmieniła się też przemysłowa mapa naszego kraju. Po 2004 r., czyli po wejściu naszego kraju do UE polska gospodarka nabrała wyraźnego rozpędu.

polska unia

W dużym stopniu dzieje się to za sprawą intensywnie rozwijającego się eksportu, zwiększonego napływu kapitału zagranicznego oraz ogólnej poprawy nastrojów rynkowych, prowadzącej do wzrostu popytu i inwestycji. Bez wątpienia rosnący z roku na rok eksport, w tym przede wszystkim do krajów UE, świadczy o stale rosnącej konkurencyjności rodzimych przedsiębiorców. Produkowane w Polsce towary są bowiem w coraz większym stopniu konkurencyjne – cenowo i jakościowo. Wzrasta popyt zagranicy na polskie towary i usługi. Biorąc pod uwagę sektor lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, warto zaznaczyć, iż coraz dynamiczniej rozwijają się inwestycje z dziedziny elektroniki oraz wysokich technologii. Polska staje się miejscem lokowania inwestycji wymagających wyspecjalizowanej siły roboczej. Rzeczywistą miarą konkurencyjności polskiego przemysłu stała się wartość i struktura eksportu. Dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym wśród głównych towarów eksportowych Polski były: samochody, części i akcesoria do samochodów, silniki i telewizory. Największy wzrost udziału w eksporcie Polski do Unii nastąpił w produkcji pojazdów mechanicznych, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników, odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz związanych z nimi artykułów wyposażenia dodatkowego. Wysokim wzrostem charakteryzowała się również produkcja mebli. Filarem polskiego eksportu jest obecnie przemysł motoryzacyjny. Główny towar eksportowy w tej branży stanowią samochody osobowe, części i komponenty, a także silniki wysokoprężne. W strukturze towarowej polskiego eksportu na kolejnych miejscach znajdują się wyroby metalurgiczne, przemysłu chemicznego oraz artykuły rolno-spożywcze. Duże znaczenie w polskim handlu zagranicznym ma nadal przemysł meblarski.

Najwięcej towarów kupujemy w Unii Europejskiej, a nasz eksport do tych krajów sięga 80%. Najwięcej sprowadzamy maszyn i sprzętu transportowego (36%), ale także takie same produkty eksportujemy i to w ilości 41%. Eksportujemy także surowce przemysłowe (stal, miedź), które zajmują 22% naszego eksportu i 19% importu. Inne wyroby przemysłowe mają udział w eksporcie 12% i w imporcie 13%, chemikalia – odpowiednio 5 i 12%, paliwa – 8 i 8%. Natomiast stosunkowo niewielkie są obroty produktami rolnymi – odpowiednio 7 i 9%. Obroty w tej dziedzinie zostały w ostatnim okresie drastycznie obniżone, z powodu embarga nałożonego na nasze produkty przez Rosję. Z kolei osłabienie złotego, jakie nastąpiło w okresie kryzysu zmieniło relacje cenowe między Polską a innymi krajami. Spowodowało to rozwój tzw. turystyki zakupowej, skupionej głównie na terenach przygranicznych. Niemcy najchętniej kupują w Polsce polędwicę wołową, jabłka, kwiaty, leżaki, benzynę i samochody Renaut Clio, Czesi – meble, wiklinę, parówki, samochody Skoda Oktavia, Słowacy – mleko, jajka, olej jadalny, masło, kiełbasę zwyczajną, benzynę, Rosjanie – żywność, kosmetyki, kawę, akcesoria ogrodowe itp. Handel przygraniczny daje realne dochody polskim handlowcom, a co za tym idzie – także miejsca pracy.
z5118073Q
Bibliografia:
1. Kądziołka Jan (wybór), Handel zagraniczny Polski w dobie kryzysu. „Geografia w Szkole” 2009 nr 5, s. 62-63.
2. Kądziołka Jan (wybór), Rozwój turystyki zakupowej w Polsce. „Geografia w Szkole” 2009 nr 3, s. 65.
3. Maćkowiak H., Handel zagraniczny Polski. Struktura geograficzna według województw. Geografia w Szkole 2007 nr 5, s. 5-14
4. O raporcie „Polska 2011. Gospodarka Społeczeństwo Regiony”. Kronika Sejmowa 2012 nr 11, s. 19-20.
5. Stańczyk A., Handel zagraniczny. Zagraniczna wymiana towarowa Polski. „Geografia w Szkole” 1998 nr 2, s. 67-75.
6. Wieloński A., Zmiany na przemysłowej mapie świata. „Geografia w Szkole” 2006 nr 4, s. 4-22.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here